ASAHI

Products ASAHI
Applications Diaphragm V/V, Ball V/V, Butterfly V/V, Gate V/V, Check V/V, Gauge V/V, Stop V/V
Features
<Diaphragm>
14 type
15 type
72 type

<Ball>
21・21α type
23・23H type
27 type
Water BV

<Butterfly>
55・55IS type
56・56D type
57・57L・57TL type
58 type
75・75D type
PDCPD-Large diameter

<Check>
Swing check valve
Wafer check valve
Ball check valve

<Gate>
Standard type
Soft seal type

<Stop, Gauge>
Stop valve
Gauge valve