Kitz

Products Kitz
Applications Ball V/V、Gate V/V、Globe V/V、Butterfly V/V、Check V/V、Strainer etc.
Features
<Cast iron>
10FCT
10FCTB

<Graphite casting>
10STB4LAF
10STB4TAF
10STBF
STZ

<Stainless>
10UT
10UTB
10UTB4LA
10UTB4TA
10UTBLN
10UTBM
10UTDZ
20UTDZ
UTFZ
UTK
UTKM
UTKMW
UTKW

<Air operation>
C-TE
C-UTE
C-UTFE