NDV(Nippon Daiya Valve)

<Diaphragm> 400 type
PO1400 type
BO3400 type
MS4400 type
500 type
PO1500 type
HN1500 type
MS4500 type
<Ball> F100 type
FPN1100 type
FPO1100 type
FMS4100 type
E100J type
FEX100 type
V100 type
VPN1100 type
VPN3100 type
VMSJ4100 type
E300 type
EPN1300 type
EPN1300 type
EMS4300 type
Y300 type
YWN1300 type
EG100S type
FPN3100 type
EKTON1100 type
T100 type
<Butterfly> CL200 type
CG200 type
KMPN1200 type
CSR4200 type
CG559 type
CPN1559 type